Sąlygos ir nuostatos

  /  Sąlygos ir nuostatos
 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes pažymėjus varnele jog sutinkate su www.panettonenamai.lt taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei
  apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių
  pirkimu – pardavimu www.panettonenamai.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Parduotuvė) susijusios
  nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į
teisės aktų nustatytus reikalavimus.

 1. Asmens duomenų apsauga
  2.1. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregisruojama
  Parduotuvėje, laikoma slapta ir neviešinama.
 2. Pirkėjo teisės
  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Resbulikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 1. Pirkėjo įsipareigojimai
  4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 2. Pardavėjo teisės
  5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo
  įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę
  naudotis Parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už
prekes per 1 (vieną) darbo dieną.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai
  6.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją,
  nurodytą Parduotuvės registracijos formoje, neatskleisti gautų duomenų trečiosioms šalims, išskyrus
  Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 8 punkte
nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja
pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti
analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus
pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

 1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
  7.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

7.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant
Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia
apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš mūsų puslapyje
nurodytų bankų. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje
sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo
atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės
bankininkystės sistemoje. Bankiniai mokėjimai Parduotuvėje vykdomi per www.paysera.lt elektroninių
mokėjimų sistemą.

7.3. Atsiskaitydamas Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prieš atsiimdamas prekes. Minėtu atveju, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių
siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

 1. Prekių pristatymas
  8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono
  numerį.

8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės
pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės
reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (kurjerių tarnyba).

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų
terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas
informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių
pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju
Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

8.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą,
jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo
priklausančių aplinkybių.

8.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos
būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo
dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

8.8. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama Parduotuvės tinklapyje (žr. Prekių pristatymas).

8.9. Atsiimant prekes Parduotuvės buveinėje, prekes būtina pasiimti per 1 darbo dieną, po pranešimo
jog prekės jau paruoštos, gavimo.

 1. Prekių kokybė ir grąžinimo sąlygos
  9.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais
  parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus
  ypatybių.

9.2. Brokuotas ar nekokybiškas prekes Pirkėjas gali grąžinti per 2 kalendorines dienas nuo prekės gavimo
datos pranešęs apie tai Pardavėjui raštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį.

9.3. Už grąžinamas prekes sumokėti pinigai grąžinami per 30 dienų nuo rašto gavimo dienos.

9.4. Pirkėjas privalo apmokėti grąžinimo išlaidas, jei patiekta prekė atitinka užsakyme nurodytą (t.y. jei
Pirkėjas gavo tokią prekę, kurią ir užsisakinėjo). Grąžinimo išlaidas Pirkėjas apmoka net tuomet, kai
prekė buvo pristatyta nemokamai.

9.5. Jei prekę Pirkėjas gavo su defektu arba kuri siuntimo metu buvo pažeista, Pardavėjas minėtą prekę
apkeis (arba jei neįmanoma apkeisti – grąžins pinigus), ir kompensuos grąžinimo išlaidas.

 1. Atsakomybė
  10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas
  nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės
teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo
prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog
Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis
Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 1. Baigiamosios nuostatos
  11.1. Ši sutartis įsigalioja nuo prekių apmokejimo momento.

11.2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti,
ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta teismine tvarka pagal Pardavėjo buvimo
vietą.